Megváltás nélkül

„Pszichológusnak neveznek: nem igaz, csak realista vagyok, a szó legnemesebb értelmében, mert az emberi lélek teljes mélységét ábrázolom.” – fogalmazta meg Dosztojevszkij saját hitvallását, és igazat kell adnunk neki: regényvilága valóban olyan közel áll az élethez, hogy már-már valóságosabbnak tűnik saját hétköznapjainknál. Igazán kár, hogy ez a különös, kesernyés realizmus nem tud érvényesülni a Vígszínház színpadán.

Aligha kétséges, hogy az előadás Brecht színházát idézi meg: a nézőt egyértelműen a szemlélő pozíciójába helyezi, nem az érzelmeire igyekszik hatni, hanem a döntésképességre, érvekkel, nem pedig szuggesztiókkal operál, a társadalmi lét pedig teljes egészében birtokba veszi az emberi (ön)tudatot. Ám éppen ez az epikusság az, ami felemészti Dosztojevszkij klasszikusát: hiába világosak a motivációk, a nyers logika nem engedi, hogy közel kerüljünk a történethez, így csupán külső szemlélőként, hidegen szemrevételezzük a bűnügy origója köré csoportosuló meghasonlásokat.


A Bűn és bűnhődés alapvető eszméi és a sorskérdései meglehetős pontossággal bomlanak ki, a hangsúly egyértelműen az ember önmagára utaltságára helyeződik, amely az elidegenedésből, a magány tapinthatóságából fakad. Ehhez kapcsolódik a szabadság alapvető problematikája, hiszen a fejlődés eléréséhez szükséges az, hogy el tudjuk különíteni egymástól a jót és a rosszat, a helyeset és a helytelent, ám az orosz társadalom felszámolta ezen értékek határait. Eltűnt a kapaszkodó, a viszonyítási alap, csak élhetetlen élet maradt, amiből meg kell tanulni kisajtolni valamiféle reményt vagy hitet, mert enélkül lehetetlen előrelépni. Ugyanakkor nincs sem megváltás, sem feloldozás: csak bűn és bűnhődés. A kiútkeresés ekvivalenssé válik az elérhetetlenséggel, az elhagyatottság tovább öröklődik. A boldogság egyedül a szenvedés felvállalásában manifesztálódik, az önostorozás pedig kegyetlenebb sorsot predesztinál, mint bármilyen emberi ítélet.

Igen, a társadalomfilozófia érvényesülni látszik Michal Dočekal rendezésében, de a nagyregényből csupán ennyit sikerül átmenteni. Ez talán rendben is volna, ha töredezett hangoskönyvre vágynánk, amelyben az indulatok – és a hangerő – szétfeszítik a világban fennálló rendet. Nyilvánvaló azonban, hogy nem csupán egy körvonalazott képet szeretnénk kapni Dosztojevszkij monumentális tragédiájáról. Egészet várnánk, repedezés nélkül.

Hiába a formai tökély, a nagyszerű rendezői víziók sorjázása, érzelmi tartalom híján mindez csupán technika marad – az ész privilégiuma. Elmélkedés, színház nélkül. A narrációk, a songok, a hangalámondások mind-mind a filmszerűség érzetét keltik, ezt húzzák alá a gyors, éles vágások is. Az időkezelésben sincs hiba: Raszkolnyikov (Orosz Ákos) elméjéhez igazodik, mégpedig mesterien. A napok, az órák hol kitágulnak, hol összeszűkülnek, egyszerre érezzük lehetetlenül hosszúnak és elképzelhetetlenül rövidnek a történések közötti távolságokat. Az ingerekre tehát nem lehet panasz, az előadás folyamatosan irányítja a figyelmet, egyszerre több oldalról rohamozza az érzékszerveket, míg végül a néző gondolatai és éppolyan csapongóak lesznek, mint az őrület peremén egyensúlyozó gyilkos főhősé. Ez is azt mutatja, hogy az előadás megfeszíti ugyan minden idegszálunkat, ennél mélyebbre azonban nem próbál hatolni.A szimbólumok – egyébként helyenként rendkívüli – összetettsége és a dramaturgiai ugrások valószínűleg nem is tennék lehetővé, hogy az értelmezés kényszerén túllendüljünk. A kódok ugyanis felülírják egymást, mihelyst megvilágosodik előttünk egy jelentéshalmaz, azonnal felülírja egy másik. Káprázatos látványvilágot teremtve repkednek a képek, ám azok számára, akik nem ismerik az alaptörténetet, aligha követhetőek az egyes szálak. Éppen ezért lélegezhetünk fel mindannyiszor, amikor Stohl András színpadra lép Porfirij szerepében: ő az egyetlen, aki végig konzekvensen, egyszerre értőn és érzőn játszik, egyéniséget, nem pedig papírfigurát jelenít meg. Orosz Ákos Raszkolnyikovként csak a második felvonásban tud méltó társa lenni, kell neki az idő, hogy karaktere morális válságát a teljes súlyával legyen képes artikulálni. A nők közül Bach Kata sorsán törik meg olykor-olykor a fény, ezen kívül azonban minden drámaiság szétfolyni látszik. 

Tudjuk, hogy borzalmak hágnak borzalmak hátára, hogy a kiúttalanság eluralja nemcsak a mikroközösséget, hanem szépen lassan az egész társadalmat, ez mégis kevéssé válik jelentőssé – olyannyira nyers minden, hogy aligha vagyunk képesek megemészteni. Pedig lehet gyönyörködni ebben az előadásban, páratlan rendezői megoldásokkal van teletűzdelve, ám Dočekal ezúttal csak azt mutatta meg, hogy képes a bravúros absztrakcióra. Azt nem, hogy mit is gondol pontosan Dosztojevszkij világáról, és így voltaképpen nekünk sincs mit gondolnunk róla.

Dézsi Fruzsina
Fotók: Dömölky Dániel
Share on Google Plus